Thông báo của Sở GDCKTPHCM v/v ngày đăng ký cuối cùng: 04/09/2020; Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/09/2020 Ngày: 25/08/2020

Thông báo của Sở GDCKTPHCM v/v ngày đăng ký cuối cùng: 04/09/2020; Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/09/2020

Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐQT v/v chi trả cổ tức năm 2019. Ngày ĐKCC: 04/09/2020. Ngày thanh toán: 24/09/2020 Ngày: 14/08/2020

Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐQT v/v chi trả cổ tức năm 2019. Ngày ĐKCC: 04/09/2020. Ngày thanh toán: 24/09/2020

Giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2020 Ngày: 14/08/2020

Giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2020

BCTC soát xét bán niên 2020 Ngày: 14/08/2020

BCTC soát xét bán niên 2020

Thông báo chốt danh sách CĐ trả cổ tức năm 2019 bằng tiền. Ngày đăng ký cuối cùng : 04/09/2020 Ngày: 13/08/2020

Thông báo chốt danh sách CĐ trả cổ tức năm 2019 bằng tiền. Ngày đăng ký cuối cùng : 04/09/2020