Đính chính Báo cáo kết quả giao dịch CP của người có liên quan người nội bộ đã CBTT ngày 05/02/2021. Ngày: 03/03/2021

Đính chính Báo cáo kết quả giao dịch CP của người có liên quan người nội bộ đã CBTT ngày 05/02/2021.

Nghị quyết HĐQT số 05/2021/NQ-HĐQT V/V thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐTN 2021 Ngày: 02/03/2021

Nghị quyết HĐQT số 05/2021/NQ-HĐQT V/V thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐTN 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CP CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH. Ngày: 24/02/2021

BECAMEX BCE CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CP CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH.

CBTT NQ số 04/2021/NQ-HĐQT v/v thông qua kết quả chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Ngày: 23/02/2021

CBTT NQ số 04/2021/NQ-HĐQT v/v thông qua kết quả chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐQT v/v phân phối số cổ phẩn chưa bán hết trong đợt đấu giá cổ phần Ngày: 18/02/2021

BCE ban hành Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐQT v/v phân phối số cổ phẩn chưa bán hết trong đợt đấu giá cổ phần